Δρ. Α. Γυπάκης

Δρ. Α. Γυπάκης

Δ/νση Σχεδιασμου & Προγραμ. Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΤ

Ο Δρ. Αντώνιος Γυπάκης, είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ αποσπασμένος από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Είναι συντονιστής των πλατφορμών καινοτομίας της ΓΓΕΤ: α) “Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα” και β) “Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη”. Υπεύθυνος της ΓΓΕΤ για τα Επιχειρησιακά Περιφερειακά Προγράμματα των Περιφερειών α) Δυτικής Μακεδονίας και β) Κρήτης. Ήταν υπεύθυνος για το “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013” καθώς επίσης και Εθνικός Συντονιστής του Γραφείου EUREKA της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ. Αναπλ.Εθνικός Αντιπρόσωπος της Επιτροπής Προγράμματος της Κοινωνικής Πρόκλησης 5 “Δράση για το Κλίμα, της αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών” του Προγράμματος HORIZON 2020 της Ε.Ε. και Αναπλ. Εθνικό Σημείο Επαφής της ίδιας Πρόκλησης.
Αναπλ. Εθνικός Εκπρόσωπος της Ομάδας Επκπροσώπων των κ-μ για την Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία “Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου 2” της Ε.Ε.