Η Εταιρεία

Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΠΕ

Supply Chain Institute Ltd

H εταιρεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΕ ή αλλιώς SUPPLY CHAIN, SALES & CUSTOMER INSTITUTE LTD ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2007 στην Αθήνα με όραμα:

  • Τη διάχυση γνώσης (knowledge transfer) και συσσωρευμένης εμπειρίας εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και αναγνωρισμένων στελεχών της αγοράς για τα Operations, την τροφοδοσία της αγοράς, το Customer Service, την παραγωγή, την αποθήκευση, τις μεταφορές και τις διανομές στην Ελλάδα.
  • Την ενίσχυση της πληροφόρησης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
  • Τη μεταφορά know how ανεπτυγμένων χωρών και τη δημιουργική ενσωμάτωσή του στην Ελλάδα.
  • Την παρακολούθηση, καταγραφή και παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων της αγοράς μέσω ερευνών αγοράς.
  • Την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στελεχών και ανθρώπινου δυναμικού στα Logistics και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.
  • Την αξιολόγηση και αναγνώριση των προτύπων και βέλτιστων πρακτικών των επιχειρήσεων.

 

Η φήμη που έχει εδραιώσει το Supply Chain Institute βασίζεται στο γεγονός ότι προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της (σύνεδρους, εκπαιδευόμενους), καθώς τα θέματα που επιλέγονται να παρουσιαστούν είναι της τρέχουσας επικαιρότητας και των πρόσφατων αναζητήσεων της αγοράς. Τα θέματα έχουν πρακτικό προσανατολισμό προσφέροντας συγκεκριμένες λύσεις και μεθοδολογίες, παρουσιάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές.   Για το λόγο αυτό υπάρχει πολύ υψηλή επαναληψιμότητα εταιρειών – πελατών, που επιλέγουν το Supply Chain Institute για την πληροφόρηση, επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών τους στα θεματικά πεδία που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

Το Supply Chain Institute υποστηρίζεται επιστημονικά από ομάδες εργασίας / think tanks που συγκροτούνται μετά από πρόσκληση της επιχείρησης προς κορυφαία διευθυντικά στελέχη της αγοράς αναλόγως του θέματος κάθε συνεδρίου.   Επιπλέον, υποστηρίζεται από την επιστημονική καθοδήγηση από συμβούλους της εταιρείας Planning Α.Ε. με πολυετή εμπειρία στα Logistics.

Η εταιρεία συνεργάζεται με ομάδα έμπειρων εξωτερικών εκπαιδευτών, εντεταγμένων στο μητρώο Α ή / και Β του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της οποίας προσφέρει στην αγορά ενδοεπιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά προγράμματα που επιδοτούνται από το ΛΑΕΚ.