ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Εξοικονομήσεις στην πράξη…

 • Μείωση κατά 1% της συμμετοχής του κόστους μετα-
  φοράς στο τζίρο μιας μεσαίας επιχείρησης , ισοδυνα-
  μεί με αύξηση των πωλήσεων κατά 3-5% , με το όφελος
  να προσμετράτει κατευθείαν στην κερδοφορία της επιχείρησης
 • Ελληνική εταιρεία πέτυχε 22% μείωση κόστους με την
  αναδιοργάνωση του μεταφορικού έργου με την ανάθεση
  μέρους του σε εξωτερικούς συνεργάτες και τη
  δημιουργία θυγατρικής μεταφορικής εταιρίας.
 • Οι διαφορές κόστους που έχουν διαπιστωθεί σε μελέτες
  μεταξύ ΙΧΦ και ΔΧΦ είναι σημαντικές.
 • Επιχείρηση με έδρα την Αθήνα εξοικονόμησε
  1.452.067€ μετά από ανακοίνωση διαγωνιστικής δια-
  δικασίας (bids) και την επιλογή νέου προμηθευτή / με-
  ταφορέα.
 • Audit σε εταιρεία FMCG έδειξε ότι το κόστος μεταφο-
  ράς του inbound freight έφθασε το 5% των ακαθάρι-
  στων πωλήσεων.
 • Από 20%-35% μείωσαν το κόστος μεταφοράς εταιρείες
  που εγκατέλειψαν το LTL και χρησιμοποιούν μόνο FTL
  στην Ε.Ε. Σε ποιες περιπτώσεις είναι αυτό εφικτό στην
  Ελλάδα όταν τα drop sizes πέφτουν;
 • Το 85% του μεταφερόμενου όγκου στην Ελλάδα αφορά
  έργο διανομής όταν στην Ε.Ε. το αντίστοιχο ποσοστό
  είναι 60%, καθιστώντας τη διανομή νευραλγικό παρά-
  γοντα μείωσης κόστους.
 • Τα ΑΚΕΕ (Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Eμπορευμάτων)
  α ποκτούν έδαφος: 20% μείωση κόστους διανομής,
  30% μείωση δρομολογίων και 50%μείωση στις εκπομπές

Επισυναπτόμενα

08:30 - 09:00

Προσέλευση - Εγγραφές

09:00 - 10:30

Στοιχεία Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Μεταφορικού Έργου

10:30 - 10:45

Διάλειμμα

10:45 - 12:15

Σχεδιασμός Μείωσης Μεταφορικού κόστους

12:15 - 13:00

Διάλειμμα

13:00 - 14:30

Κόστος και Ζητήματα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης στη Μεταφορά

14:30 - 14:45

Διάλειμμα

14:45 - 16:15

Βέλτιστος Προγραμματισμός και Εκτέλεση Μεταφορικού Έργου - Εργαστήριο Πρακτικής Γνώσης

Πληροφορίες Event

23 Νοεμβρίου 2018 9:00 πμ
23 Νοεμβρίου 2018 4:15 μμ